regulamin_MwGE

Regulamin

Kola Naukowego

Muged

Rozdzial I

Nazwa Kola

& 1

Nazwa Kola brzmi: Kolo Naukowe „Muged” i w dalszej czesci Regulaminu bedzie nazywane Kolem.

Rozdzial II

Teren dzialania i siedziba Kola

& 2

Kolo dziala przy Zakladzie Telewizji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Politechniki Warszawskiej (PW).

& 3

Siedziba Kola jest gmach WEiTI PW przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

Rozdzial III

Postanowienia ogólne

& 4

Kolo dziala zgodnie z obowiazujacym prawem w szczególnosci z ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pózn. zm.) oraz z Statutem Politechniki Warszaw- skiej.

& 5

Kolo nie posiada osobowosci prawnej i dziala w ramach struktury Politechniki Warszawskiej.

& 6

Obszarem zainteresowan Kola sa metody projektowania i programowania gier komputerowych, glównie o charakterze edukacyjnym i w tym kontekscie przede wszystkim zastosowania technik multimedial- nych, grafiki komputerowej, analizy obrazu, widzenia maszynowego, sztucznej inteligencji i technik wspierajacych procesy edukacyjne.

& 7

Celem kola jest umozliwienie jego czlonkom rozwijania i poglebiania zainteresowan, o których mowa

w & 6.

1

& 8

Kolo realizuje cele poprzez:

1.organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, wykladów, warsztatów zwiazanych z celami Kola oraz udzial w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty;

2.udzial w konkursach, projektach, pracach naukowo-badawczych i grantach;

3.wyjazdy i obozy naukowe;

4.inspirowanie prac dyplomowych;

5.wspólprace z kolami naukowymi dzialajacymi przy innych osrodkach naukowych;

6.prowadzenie strony internetowej Kola;

7.inne dzialania sprzyjajace rozwojowi regulaminowych celów Kola.

Rozdzial IV

Czlonkowie Kola, ich prawa i obowiazki

& 9

Czlonkiem zwyczajnym Kola, dalej zwanym Czlonkiem, moze byc kazdy student i doktorant PW zainteresowany problematyka naukowa Kola.

& 10

Czlonkostwo nabywa sie po zlozeniu pisemnego wniosku o czlonkostwo w Kole i po akceptacji przez jednego z Czlonków Zarzadu.

&11

Wuzasadnionym przypadku Czlonek Zarzadu ma prawo odmówic przyjecia do Kola. W przypadku odmowy Kandydatowi przysluguje, w terminie 7 dni od uzyskania decyzji, odwolanie do Zarzadu Kola, którego decyzja jest ostateczna.

&12

Czlonek Kola ma prawo:

1.korzystania z pomocy pracowników PW wspólpracujacych z Kolem;

2.udzialu w Walnym Zebraniu Czlonków;

3.czynnego i biernego prawa wyborczego;

4.zrezygnowania z czlonkostwa;

5.zglaszania opinii, postulatów, w tym propozycji uczestnictwa w konkursach projektowo-programistycznych w ramach kola.

& 13

Czlonek Kola ma obowiazek:

1.przestrzegac postanowien Regulamin Kola i uchwal jego organów;

2.aktywnie uczestniczyc w dzialalnosci Kola;

3.terminowo wywiazywac sie z powierzonych prac;

4.dbac o dobre imie Kola i PW;

5.uzyskac zgode Naukowego Opiekuna Kola na ewentualne uczestnictwo w konkursach projektowo-programistycz o ile uczestnictwo to ma miec charakter prywatny, a przedmiot konkursu lezy w obszarze zainteresowan Kola, okreslonym w & 6.

2

& 14

Czlonkostwo ustaje na skutek:

1.wykluczenia - dokonanego za zgoda Opiekuna w drodze uchwaly Walnego Zgromadzenia podjetej na wniosek Zarzadu w przypadku postepowania Czlonka Kola sprzecznego ze Regulaminem Kola, Statutem PW lub w inny sposób niedajacego sie pogodzic z obowiazkami studenta PW;

2.wykreslenia - dokonanego przez Zarzad w przypadku utraty przez Czlonka Kola statusu studenta lub doktoranta PW lub na wniosek samego Czlonka;

3.smierci Czlonka.

& 15

Zarzad Kola moze powolac Czlonków honorowych. Czlonkiem honorowym moze zostac absolwent PW lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a takze inne osoby, które zasluzyly sie w sposób szczególny dla rozwoju Kola.

Rozdzial V

Organy Kola

& 16

Organami Kola sa:

1.Walne Zebranie Czlonków Kola, zwane dalej Walnym Zebraniem;

2.Zarzad Kola.

& 17

Walne Zebranie jest najwyzsza wladza Kola.

& 18

Walne Zebranie jest zwolywane przez Zarzad Kola:

1.przynajmniej raz na 6 miesiecy, z wylaczeniem okresów wolnych od nauki;

2.w przypadku ustapienia z funkcji czlonków Zarzadu Kola lub uplyniecia kadencji Zarzadu;

3.na pisemne zadanie co najmniej 1/3 Czlonków Kola;

4.na wniosek Opiekuna Kola.

&19

Oterminie, miejscu i porzadku obrad Zarzad Kola powiadamia czlonków nie pózniej niz na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

&20

Do wylacznej kompetencji Walnego Zebrania nalezy:

1.powolywanie i odwolywanie czlonków Zarzadu Kola;

2.uchwalanie zmian niniejszego Regulaminu;

3.udzielanie absolutorium z dzialalnosci Zarzadu za dany rok akademicki;

4.podjecie uchwaly w sprawie rozwiazania Kola.

3

& 21

Uchwaly Walnego Zebrania podejmowane sa w glosowaniu jawnym, zwykla wiekszoscia glosów, w obecnosci co najmniej 1/2 czlonków Kola. Zgromadzeni moga, na wniosek Czlonka Kola, podjac uchwale w glosowaniu tajnym.

& 22

Uchwaly Walnego Zebrania wchodza w zycie w momencie podjecia, chyba ze z tresci uchwaly wynika inaczej.

& 23

Uchwaly Walnego Zebrania moga byc uchylone przez Rektora PW w przypadku, gdy sa sprzeczne z prawem, Statutem PW oraz gdy naruszaja powage, dobre imie lub interes Uczelni.

& 24

Zarzad Kola sklada sie z co najmniej trzech czlonków: Prezesa, Zastepcy Prezesa, i Skarbnika.

&25

Wprzypadku niemoznosci podjecia przez Prezesa dzialan zwiazanych z jego kompetencjami obowiazki przejmuje Zastepca Prezesa.

&26

Prezes zwoluje Zebrania Zarzadu Kola i przewodzi jego obradom.

& 27

Zarzad Kola jest wybierany przez Walne Zebranie Czlonków lub podczas spotkania zalozycielskiego, w glosowaniu jawnym na okres jednego roku akademickiego.

& 28

Zarzad lub czlonek Zarzadu moze byc odwolany przez Walne Zgromadzenia na wniosek co najmniej 25% czlonków Kola. Odwolanie nastepuje przy poparciu co najmniej 2/3 glosujacych w obecnosci co najmniej polowy uprawnionych do glosowania.

& 29

Do kompetencji Zarzadu Kola nalezy:

1.organizowanie i kierowanie dzialalnoscia Kola;

2.wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Czlonków;

3.przyjmowanie oraz wykreslanie Czlonków Kola;

4.zarzadzanie majatkiem Kola;

5.reprezentowanie Kola na zewnatrz;

6.powolywanie czlonków honorowych.

& 30

Uchwaly Zarzadu podejmowane sa w glosowaniu jawnym, zwykla wiekszoscia glosów, w obecnosci co najmniej 1/2 czlonków Zarzadu.

4

&31

Wprzypadku nierozstrzygajacego wyniku glosowania Zarzadu Kola lub Walnego Zebrania glos roz- strzygajacy ma Prezes lub osoba pelniaca jego funkcje.

&32

Oswiadczenia w imieniu Zarzadu oraz Kola moze skladac Prezes Kola badz inna osoba upowazniona przez Prezesa.

Rozdzial VI

Opiekun naukowy kola

& 33

Opiekunem Naukowym Kola moze byc pracownik PW proponowany przez kierownika Zakladu Tele- wizji PW i powolywany Uchwala Walnego Zebrania Kola lub podczas spotkania zalozycielskiego.

& 34

Do kompetencji Opiekuna Naukowego Kola nalezy:

1.wspieranie i koordynacja dzialalnosci Kola;

2.zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Kolo i merytoryczna pomoc w ich re- alizacji;

3.zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizacje celów Kola;

4.uczestniczenie w Walnych Zebraniach;

5.reprezentowanie kola poza Uczelnia.

& 35

Kadencja Opiekuna Naukowego Kola ustaje:

1.na wniosek Opiekuna Naukowego;

2.w wypadku smierci Opiekuna Naukowego;

Rozdzial VII

Majatek i finanse kola

& 36

Praca Organów Kola ma charakter spoleczny.

& 37

Dla realizacji swoich celów Kolo korzysta ze srodków finansowych:

1.przyznanych przez Uczelnie z jej budzetu;

2.przekazanych przez sponsorów;

3.wypracowanych przez czlonków Kola i przekazanych na konto uczelni na podstawie umów zawie- ranych przez uczelnie z innymi podmiotami;

4.dobrowolnych skladek Czlonków Kola w przypadku zatwierdzenia ich przez Walne Zebranie Czlon- ków.

5

& 38

Dla waznosci dokumentów finansowych wymagane sa podpisy Skarbnika i Prezesa Zarzadu lub osoby pelniacej jego obowiazki.

Rozdzial VIII

Postanowienia koncowe

& 39

Rozwiazanie Kola nastepuje na drodze:

1.uchwaly Walnego Zebrania Czlonków przyjetej bezwzgledna wiekszoscia glosów w obecnosci co najmniej polowy uprawnionych do glosowania Czlonków Kola;

2.uchwaly Senatu Politechniki Warszawskiej, podjetej na wniosek Rektora Politechniki Warszawskiej, jezeli dzialalnosc Kola wskazuje razace lub uporczywe naruszanie przepisów ustawowych, Statutu PW lub niniejszego Regulaminu.

& 40

Regulamin Kola ulega zmianie na wniosek Zarzadu poprzez uchwale Walnego Zgromadzenia zatwier-

dzona przez Rektora.

6