@INPROCEEDINGS{Galiński06,
AUTHOR = "Galiński, G. and Skarbek, W.",
TITLE = "Wyszukiwanie obrazów z wykorzystaniem kolorów dominujących (in polish)",
BOOKTITLE = "V Sympozjum Naukowe Techniki Przetwarzania Obrazu TPO'2006",
PAGES = "406-412",
YEAR = "2006",
}