@INPROCEEDINGS{Nowakowsk06,
AUTHOR = "Nowakowski A., Tomaszewski M., Skarbek W.",
TITLE = "Modelowanie nieliniowości optycznych w obrazie cyfrowym techniką iteracji punktów centralnych",
BOOKTITLE = "V Sympozjum Naukowe Techniki Przetwarzania Obrazu, Serock, TPO 2006",
PAGES = "158-169",
YEAR = "2006",
}