@INPROCEEDINGS{Barańsk02,
AUTHOR = "Barański S., Skarbek W.",
TITLE = "Rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych w obrazie",
BOOKTITLE = "IV Sympozjum Techniki Przetwarzania Obrazu, TPO’2002",
MONTH = "Listopad",
YEAR = "2002",
}