@INPROCEEDINGS{Bobińsk02,
AUTHOR = "Bobiński P., Skarbek W.",
TITLE = "Optymalizacja kodera JVT",
BOOKTITLE = "IV Sympozjum Techniki Przetwarzania Obrazu, TPO’2002",
MONTH = "Listopad",
YEAR = "2002",
}