@INPROCEEDINGS{Wnukowic02,
AUTHOR = "Wnukowicz K., Skarbek W.",
TITLE = "Procedura estymacji temperatury barwowej obrazu",
BOOKTITLE = "IV Sympozjum Techniki Przetwarzania Obrazu, TPO’2002",
MONTH = "Listopad",
YEAR = "2002",
}