@INPROCEEDINGS{Pietrowce02,
AUTHOR = "Pietrowcew A., Skarbek W.",
TITLE = "Lokalizacja twarzy w obrazie metodą filtrowanej transformaty Hougha",
BOOKTITLE = "IV Sympozjum Techniki Przetwarzania Obrazu, TPO’2002",
MONTH = "Listopad",
YEAR = "2002",
}