@INPROCEEDINGS{Skarbe02,
AUTHOR = "Skarbek W.",
TITLE = "Optymalizacja deskryptora temperatury barwowej obrazu na potrzeby wyszukiwania informacji wizualnych",
BOOKTITLE = "KKRRiT’2002 Krajowa Konferencja Radiofonii i Telewizji",
MONTH = "Czerwiec",
YEAR = "2002",
}