@INPROCEEDINGS{Skarbe97,
AUTHOR = "Skarbek W.",
TITLE = "Algorytmy kompresji drugiej generacji, wykład zaproszony",
BOOKTITLE = "Sympozjum Techniki Przetwarzania Obrazów TPO'97",
MONTH = "Październik",
PAGES = "138-158",
YEAR = "1997",
}