@INPROCEEDINGS{Galiński02,
AUTHOR = "Galiński, G. and Skarbek, W.",
TITLE = "Nowa składnia deskryptora trajektorii ruchu (in polish)",
BOOKTITLE = "IV Sympozjum naukowe Techniki przetwarzania obrazu TPO’2002",
PAGES = "369-380",
YEAR = "2002",
}