@INPROCEEDINGS{Galiński02,
AUTHOR = "Galiński, G.",
TITLE = "Technika centroidów i technika dyspersji w wyszukiwaniu deskryptorów trajektorii ruchu (in polish)",
BOOKTITLE = "IX Sympozjum pt. Nowości w technice audio i wideo",
PAGES = "253-263",
YEAR = "2002",
}