@ARTICLE{Skarbe81,
AUTHOR = "Skarbek W.",
TITLE = "O związkach miądzy miarą Lebesgue’a a miarą rozmytą",
JOURNAL = "Organizacja i Kierowanie",
NUMBER = "3-4 (25-26)",
PAGES = "253-260",
YEAR = "1981",
}